چهل و دومین صورت جلسه و مصوبات شورای اسلامی شهر مورخ 96/12/21

  • پرینت

 موضوع: بررسي نامه هاي واصله

 

 

 

نامه ها و مصوبات :
بند1. نامه شماره 119689/8923-15/12/96 فرمانداری اراک در اعلام مغایرت بند 8 صورتجلسه شماره 38-30/11/96 صحن علنی شورا و اینکه مصوبه فوق در مورد ( ارسال کلیه پرونده ها به کمیسیون ماده 5 از طریق مصوبه شورا) مصداق دخالت شورا در امور شهرداری می باشد و فاقد وجاهت قانونی است مطرح و اعضای محترم با اکثریت آراء به مصوبه خود در این خصوص اصرار ورزیدند.

 

بند2.  نامه شماره 61480-6/12/96 شهرداری اراک منضم به نامه شماره 8043-16/9/96 جناب آقای دکترکریمی نماینده محترم مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در خصوص مساعدت به خانم پریسا علاالمحدسی(بابت آقای مهرداد بازجو) و تامین بخشی از هزینه های درمانی و کمک مالی به مبلغ 150,000,000 ريال از محل ماده 17 ردیف 5017202 شهرداری و اینکه آقای مهرداد بازجو از پرسنل قراردادی شرکتی سازمان حمل و نقل بار مسافر شهرداری اراک بوده به دلیل بیماری صعب العلاج (تومور مغزی) متحمل هزینه های سنگینی شده است به همراه نظریه موافق مورخ 7/12/96 کمیسیون برنامه بودجه مطرح و با اکثریت آراء پیشنهاد فوق با رعایت مقررات مربوطه موافقت گردید. 


بند3. نامه شماره 56677-11/11/96 شهرداری اراک به همراه نظریه موافق مورخ 7/12/96 کمیسیون برنامه بودجه مبنی بر کمک مالی به خانم هاجر الفی بزچلویی به مبلغ 100,000,000 ريال از محل ماده 17 ردیف 5017101 و باتوجه به توضیحات معاون مالی اقتصادی شهرداری در جلسه مطرح و با اکثریت آراء با پیشنهاد فوق با رعایت مقررات مربوطه مورد موافقت قرار گرفت. 

 


بند4. نامه شماره 65107-21/12/96 شهرداری اراک مبنی بردرخواست اداره کل آموزش و پرورش و مساعدت و رسیدگی به دانش آموزان بی بضاعت و پرداخت مبلغ 100,000,000 ريال برای هر ناحیه از آموزش و پرورش مطرح که با اکثریت آراء با پیشنهاد ارائه شده با رعایت مقررات مورد موافقت قرار گرفت. 

 


بند5. پیشنهادات و مصوبات کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی مورخ 6/12/96 با انجام اصلاحاتی بشرح ذیل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و همچنین آقای دکتر فلک افلاکی بعنوان نماینده شورا در هیات موسس بنیاد اراک شناسی تعیین و معرفی گردیدند.
پیشنهاد کمیسیون: 1- تعیین کاربری حمام میدان ارگ بعنوان نگارخانه دائمی هنرمندان، 2- استفاده از ساختمان زیباسازی واقع در پارک شهر جهت تاسیس خانه فرهنگ اراک و بنیاد اراک شناسی 

 

بند6. پیشنهادات و مصوبات مورخ 7/12/96 کمیسیون فنی و عمران شورا بشرح ذیل مطرح و با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت.
پیرو مصوبه شماره8 مورخ 30/10/96کمیسیون عمران در رابطه با زمینهای واقع در کوی ابوالفضل (ع) بر کمر بندی جنوبی با توجه به مذاکرات بعمل آمده با شهردار محترم مقرر گردید، مالکین جهت پیگیری امورات به شهرداری راهنمایی گردند و شهرداری نیز از طرق تملک،تهاتر و یا صدور مجوز ساخت با رعایت ضوابط و قوانین نسبت به تعیین تکلیف زمینهای مذکور اقدام نماید و گزارش پیشرفت کار ظرف مدت 40 روز به شورای شهر ارسال گردد ضمنا شهرداری از طریق نصب بنر و آگهی نسبت به شناسایی مالکین اقدام نماید. 

 

بند7. پیشنهادات و مصوبات مورخ 12/12/96 کمیسیون فنی و عمران شورا بشرح ذیل مطرح و قرائت گردید.
با توجه به توضیحات ارائه شده توسط گازرانی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی مبنی بر اعلام آمادگی کامل این سازمان جهت انجام مراحل صدور پروانه ساختمانی و همچنین توضیحات آقای آقاباقری رئیس صنف دفاتر پیشخوان دولت مبنی وجود قانون جهت الزام دستگاههای اجرایی به واگذاری اموراتی از این قبیل به دفاتر پیشخوان مقرر گردید ، اولا در حال حاضر تمهیداتی توسط شهرداری بعمل آید که زمان انجام کارها در دفاتر به حداقل برسد ثانیا آقای آقاباقری مستندات قانونی خود را جهت الزام واگذاری صدور پروانه به دفاتر پیشحوان ظرف 7 روز به شهرداری و شورا ارائه نماید ثالثا در رابطه با ادامه کار صدور پروانه ساختمانی به بخش خصوصی و یا تسری آن به تمام مناطق درجلسه کمیسیون با حضور کلیه اعضای محترم شورا تصمیم گیری شود رابعا در خصوص واگذاری کار به دفاتر پیشخوان و یا نظام مهندسی و یا دفاتر شهر الکترونیک در صحن تصمیم گیری بعمل آید. 

 

بند8. پیشنهادات و مصوبات مورخ 19/12/96 کمیسیون فنی و عمران شورا بشرح ذیل مطرح و با اکثریت آراء بصورت تهاتر مورد موافقت قرار گرفت.
نامه شماره 63235 مورخ 13/12/96 شهرداری اراک به شماره وارده 4372 مورخ 19/12/96 در خصوص ملک آقای علی کندی و شرکا واقع در خیابان شهید رجایی خیابان فجر جنب پارک جنت پلاک ثبتی 3/1350 و توافقنامه شماره 5270 مورخ 14/2/94 با موضوع واگذاری 1014 مترمربع از ملک خود جهت تعریض خیابان بانضمام هزینه مربوط به تهیه نقشه ها و عوارضات دولتی و فضای سبز و آتش نشانی در قبال تغییر کاربری زمین باقیمانده به مساحت 150 متر مربع و همکف 150 متر مربع تجاری و چهارطبقه مسکونی روی آن با سطح اشغال صد درصد در جلسه مطرح که با توافقنامه مذکور موافقت گردید.
در ادامه جلسه تا ساعت 30/20 دقیقه بصورت غیرعلنی اداره گردید. 

 

بند9. نامه های شماره 278273-14/12/96 و 122001/8923-21/12/96 فرمانداری اراک بشرح ذیل در مورد تبصره های بودجه در صورتجلسه شماره 38-30/11/96 صحن علنی شورا مطرح و تصمیمات متخذه در جلوی هربند قید گردید.

پیرو نامه های شماره 119689-15/12/96 منضم به صورتجلسه شماره 38-30/11/96 شورای اسلامی شهر اراک با عنایت به اینکه مصوبات بودجه به لحاظ تخصصی بودن اهمیت مبحث فوق توسط کارشناسان بصیر و مطلع مورد رسیدگی قرار گرفته و در مهلت قانونی دارای مغایرت قانونی می باشد. لطفا دستور فرمائید در جلسه آتی شورای اسلامی مطرح و نسبت به اصلاح آن اقدام و از نتیجه این فرمانداری را آگاه سازند.
1- در خصوص تبصره 12 بند یک مبنی بر پرداخت ماهیانه تا سقف 30 میلیون ريال تحت عنوان حق مسئولیت، به دلیل عدم پیش بینی در آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و با عنایت به بند 14 از بخش الف از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 97 شهرداری های کشور لذا مصوبه فاقد وجاهت قانونی می باشد. (به موجب بند 3 ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های کل کشور، باتوجه به اینکه در سال 1396 و سنوات گذشته از محل اعتبار ماده 2 تحت عنوان سایر تا سقف 15 میلیون ريال در ماه پرداخت می گردیده، مقرر شد برای سال 97، 20 درصد افزایش اصلاح گردد، مبلغ 30 میلیون ريال مندرج در تبصره 12 به رقم تا سقف حداکثر 18 میلیون ریال اصلاح گردید.
2- در خصوص تبصره 16 بند یک و بند 5- مبنی بر یکسان سازی عیدی کارمندان و کارگران، به دلیل عدم وجود هرگونه مجوز قانونی در قوانین و مقررات حاکم بر موضوع از جمله آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و بخشنامه بودجه س ال 97 شهرداری های کشور فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا در خصوص کمک و مساعدت در صورت پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بوجه سال جاری از محل کمک های رفاهی طبق ضوابط و مقررات قانونی اقدام لازم بعمل آید. (مقرر شد شهرداری با رعایت نظر فرمانداری اقدام نمایند.)
3- تبصره 22 بند یک مبنی بر مجاز بودن شهرداری در سپرده گذاری مازاد درآمد در بانکها باتوجه به عدم وجود هرگونه مجوز قانونی در آئین نامه مالی شهرداری و بخشنامه بودجه سال 97 شهرداری های کشور خواهد بود لذا مصوبه فاقد وجاهت قانونی می باشد. (باتوجه به اینکه در فرمت های بودجه که بصورت تیپ در سراسر کشور می باشد یکی از آیتمهای درآمدی شهرداری موضوع کد درآمد 41003 درآمد حاصل از وجوه پروژه ها می باشد لذا نظر آن فرمانداری را به موضوع جلب می نماید.)
4- در ضمن آئین نامه رفاهی تنظیمی به شرح تبصره 6 بند یک نیز مستلزم رعایت بند 3 از بخش الف از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 97 شهرداری های کشور خواهد بود لذا مصوبه فاقد وجاهت قانونی می باشد. ( با رعایت بند 3 از بخش سوم ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه کلیه خدمات رفاهی به پرسنل انجام خواهد شد و نظر آن فرمانداری محترم به شهرداری جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.)